ฟริเอเรน (โอโรโบรัส) (โซโซ โนะ ฟริเอเรน)


ฟริเอเรน (โอโรโบรัส) (โซโซ โนะ ฟริเอเรน)